Jagiellońska 22, Prudnik
+48774362000
ubezpieczenia@mixtravel.pl

Ubezpieczenie szkolne w Prudniku

NNW Dzieci i Młodzieży

1. Czym jest ubezpieczenie NNW ?

Ubezpieczenie NNW (Następstw Nieszczęśliwych Wypadków) zapewnia finansowe wsparcie w przypadku doznania trwałego uszczerbku na zdrowiu, śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku oraz innych zdarzeń wymienionych w ofercie np. pobytu w szpitalu w wyniku choroby.

2. Kto może przystąpić do ubezpieczenia NNW ?

Ochroną może zostać objęte dziecko od 6-go miesiąca życia do 26 roku życia

3. Czy ubezpieczenie obowiązuje tylko podczas pobytu dziecka w szkole/przedszkolu?

Nie, ubezpieczenie obowiązuje przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, również poza terytorium szkoły czy przedszkola, do którego uczęszcza dziecko.

4. Na jaki okres zawierane jest ubezpieczenie?

Ochrona ubezpieczeniowa trwa przez okres 12 miesięcy.

5. Jak mogę ubezpieczyć dziecko?

Ubezpieczenie Szkolne NNW możesz wykupić na stronie www.nowaklasa.pl wpisując kod rabatowy AK36243, odbywa się to w formie online, bez wychodzenia z domu. Wybierasz wtedy wariant ubezpieczenia, zapoznajesz się z potrzebną dokumentacją, akceptujesz potrzebne informacje, wpisujesz potrzebne dane rodzica/opiekuna prawnego oraz dziecka a następnie opłacasz składkę poprzez bankowość internetową. Po dokonaniu opłaty otrzymasz drogą email-ową potwierdzenie w formie Certyfikatu. Otrzymasz również stosowne dokumenty, m.in. OWU.

6. Jaką sumę ubezpieczenia NNW warto wybrać?

W Pakiecie mamy sześć wariantów do wyboru. Różnią się one głównie sumami ubezpieczenia. Im wyższa suma ubezpieczenia, tym wyższe świadczenie w razie nieszczęśliwego wypadku. Warto wybrać sumę ubezpieczenia dostosowaną do potrzeb, zgodnie z możliwościami finansowymi rodzica.

7. Czy wykupienie ubezpieczenia NNW dziecka w szkole/przedszkolu jest obowiązkowe?

Ubezpieczenie NNW zazwyczaj kojarzy się z wrześniem i rozpoczęciem nauki w szkole. W rzeczywistości polisę dla dziecka możemy zakupić w dowolnym czasie, korzystając z platformy Nowa Klasa. Placówka Oświatowa nie może żądać zawarcia umowy w ramach dostępnego tam programu. Coraz więcej szkół/przedszkoli pozostawia jednak tę decyzję do podjęcia rodzicom, którzy najlepiej znają potrzeby swojego dziecka, a tym samym z pełną świadomością mogą wybrać odpowiednia ochronę dla swojego dziecka.

8. W jakim Towarzystwie Ubezpieczeniowym odbywa się przystąpienie do ubezpieczenia NNW?

Ochronę ubezpieczeniową dostarcza SIGNAL IDUNA Polska TU S.A

9. Czy dziecko uprawiające sportu posiada ochronę w ramach pakietu?

Dziecko uprawiające sport posiada ochronę w zakresie pakietu ubezpieczenia, nie mniej z zakresu ochrony wyłączone jest uprawianie Sportu Zawodowego oraz Sporty Wysokiego Ryzyka

10. Czy dziecko może skorzystać z ubezpieczenia, jeśli mieszka poza granicami RP?

Tak, dziecko które mieszka poza granicami RP może skorzystać z ubezpieczenia, nie mniej należy pamiętać, że realizacja części świadczeń jest dostępna jedynie na terenie RP np. refundacja kosztów leczenia, refundacja kosztów naprawy lub nabycia Przedmiotów Ortopedycznych i Środków Pomocniczych, odbudowa zębów stałych czy Refundacja Operacji Kosmetycznych

11. W jaki sposób mogę zapłacić za ubezpieczenie?

Należy wejść na stronę www.nowaklasa.pl
• Wpisać kod otrzymany przez Agenta – AK36243
• Zapoznać się z informacjami i dokumentacją związaną z ubezpieczeniem
• Wybrać jeden z kilku dostępnych wariantów
• Opłacić składkę poprzez bankowość elektroniczną
• Odebrać Certyfikat uczestnictwa drogą email-ową

12. Jak można zgłosić szkodę?

Aby zgłosić szkodę należy wejść na stronę
https://www.signal-iduna.pl/zglos-szkode/ Wybrać interesujące nas ubezpieczenie tj. NNW Dzieci i Młodzieży Szkolnej
• Wypełnić formularz on-line lub
• można pobrać formularz ze strony
• wypełnić oraz przesłać go na adres siedziby Towarzystwa: ul: Przyokopowa 31 ; 01-204 Warszawa

13. Jaki jest termin zgłoszenia szkody?

Ubezpieczający oraz Ubezpieczony jest zobowiązany zawiadomić SIGNAL IDUNA o zdarzeniu objętym ochroną ubezpieczeniową w terminie 14 dni od jego zajścia, nie mniej zgodnie z zapisami Kodeksu Cywilnego na zgłoszenie roszczenia obowiązuje 3 letni termin.

14. Gdzie znajdę formularz szkodowy?

Formularz szkodowy jest dostępny na stronie: https://www.signal-iduna.pl/zglos-szkode/ oraz w siedzibie Towarzystwa.

OC Dyrektora i Nauczyciela

1. Dla kogo przeznaczone jest ubezpieczenie OC ?

Ubezpieczenie OC jest przeznaczone dla nauczycieli i dyrektorów placówek oświatowych.

2. Kiedy nauczyciel/dyrektor może przystąpić do ubezpieczenia OC?

Nauczyciel/dyrektor mogą przystąpić w dowolnym momencie do ubezpieczenia OC,

3. Czy wykupienie ubezpieczenia OC przez Nauczyciela/Dyrektora jest obowiązkowe?

Ubezpieczenie OC dla nauczyciela jak i dyrektora nie jest obowiązkowe. Od lat trwa jednak dyskusja na temat wprowadzenia takiego obowiązku. Prowokują do niej miedzy innymi sytuacje, którą przytoczymy. Kilka lat temu w jednej z krakowskich szkół uczennica zaatakowała i zraniła koleżankę nożem. Do tego incydentu doszło na szkolnym korytarzu, podczas przerwy śródlekcyjnej. Nauczyciele dyżurujący, byli wtedy na swoich stanowiskach pracy – stali się naocznymi świadkami tego zdarzenia. Sąd orzekł, że tragedia to skutek zaniedbania szkoły. Nauczycielki nie zostały co prawda obarczone winą za brak interwencji, a obowiązek wypłacenia wysokiego odszkodowania spadł na gminę. Pomimo tragedii, tymi gigantycznymi karami nie zawsze obciąża się gminę. Tak właśnie, często odpowiedzialność ponoszą nauczyciele i dyrektorzy szkół/przedszkoli, którzy brak polisy OC mogą przypłacić finansowaniem z własnego budżetu. I tak jest zdecydowanie najczęściej

4. Czy muszę przystępować do ubezpieczenia OC w szkole?

Wybór należy zawsze do osoby, która przystępuje do ubezpieczenia. Ogromną wartością jest jednak posiadanie własnego pakietu w ramach ochrony OC. Jeśli nauczyciel/dyrektor wykupi ubezpieczenie, to będzie posiadał ochronę w ramach OC z suma ubezpieczenia do wykorzystania w przypadku zdarzenia/szkody – tylko dla siebie. Przeważnie w pakietach dostępnych corocznie w Placówkach, jedną sumą ubezpieczenia nauczyciel/dyrektor będzie musiał podzielić się z resztą pracowników. W przypadku wielu szkód w Placówce, suma ubezpieczenia może okazać się niewystarczająca, ponieważ zostaje konsumowana wraz z kolejnymi szkodami różnych pracowników.

5. Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?

Ubezpieczenie obowiązuje na terenie RP.

6. Kim jest poszkodowany w ramach OC?

Poszkodowany to osoba trzecia niebędąca stroną stosunku ubezpieczenia, względem której odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę w świetle obowiązujących przepisów prawa ponosi Ubezpieczający.

7. Co to jest odpowiedzialność deliktowa?

Odpowiedzialność deliktowa (łac. ex delicto – z czynu niedozwolonego) – jest to odpowiedzialność cywilnoprawna wynikająca z czynu niedozwolonego , dla której podstawę stanowią wprost przepisy art. 415-449 kodeksu cywilnego, a nie umowa. Powstanie szkody (rozumianej jako jakikolwiek uszczerbek w dobrach i interesach prawnie chronionych, który nastąpił wbrew woli poszkodowanego, mająca charakter majątkowy – np. zniszczenie rzeczy pokrzywdzonego lub niemajątkowy – np. naruszenie dobrego imienia pokrzywdzonego),

8. Co to jest odpowiedzialność kontraktowa?

Odpowiedzialność kontraktowa jest to odpowiedzialność, jaka powstaje na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, regulowana w art. 471 k.c. i n.. Innymi słowy, odpowiedzialność kontraktowa ogranicza się tylko do przypadków, gdy istnieje wcześniejszy związek między stronami

9. Gdzie działa ubezpieczenie OC?

Ubezpieczenie działa na terenie placówki oświatowej oraz poza nią.

10. Czym różnią się warianty w ramach pakietu OC dla nauczyciela/dyrektora?

Warianty w ramach pakietu OC dla nauczyciela/dyrektora różnią się Sumą Gwarancyjną na jedno i wszystkie zdarzenia. Nauczyciel jest objęty ochroną ubezpieczeniową w ramach Sumy Gwarancyjnej w wysokości 50 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, natomiast dyrektor posiada Sumę Gwarancyjną w wysokości 100 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.

11. Co trzeba zrobić by przystąpić do ubezpieczenia OC?

Należy wejść na stronę www.nowaklasa.pl Wybrać zakładkę ubezpieczenie OC/NNW nauczyciela/dyrektora Wpisać kod otrzymany przez Agenta Zapoznać się z informacjami i dokumentacją związaną z ubezpieczeniem Wybrać jeden z trzech dostępnych wariantów Opłacić składkę poprzez bankowość elektroniczną Odebrać Certyfikat uczestnictwa drogą email-ową

Więcej informacji na stronie www.nowaklasa.pl